• کتابچه اقتصاد مقاومتی خانوادگی

یکی دیگر از مسائلی که اکثر خانواده ها  را درگیر خود کرده است مسائل اقتصادی و مالی می باشد. شرکت فرهنگی تسنیم برای ساده تر شدن و برنامه ریزی مسائل مالی کتابچه ای را تحت عنوان “اقتصاد مقاومتی خانوادگی” تهیه نموده است که در این کتابچه موارد ذیل را میخوانیم :

 • پیچیدگی مسائل مالی خانواده :ﺧﺎﻧﻮﺍده ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ وﺍﺣﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼـــــﺎدی دﺍرﺍیی ها، درآﻣﺪﻫﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف دﺧﻞ و ﺧﺮج ﻣﺸﺨﺼﯽ دﺍرد و .…
 • بودجه در خانواده : ﯾﺎد ﮔﯿـﺮی ﻃـﺮﯾﻘﻪ ی  ، ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﻣﺎﻟـﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺧﺮج ﮐﺮدن ﺑﻮدﺟﻪ ﺍﺳﺖ .در ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺼﺪ دﺍرﯾﻢ ﺷﻤﺎ رﺍ ﺑﺎ ﻣﺘﺪی ﺑﺴـﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍده آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﺍﯾﻦ ﻣﺘﺪ  ﺷﺎﻣﻞ 6 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺍﺯ.…
 • اصولی که فراموش کرده ایم : ﺑﺎﯾﺪ ﺍذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺍﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﺎﻧﻮﺍده ﺍﺻﻮل ﻣﻬﻤﯽ رﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮش ﮐﺮده ﺍﯾﻢ .دﯾﻦ ﺍﺳﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎدی ﺑﻪ ﺍﻣﻮر ﺍﻗﺘﺼــــﺎدی و ﻣﻌﯿﺸــــﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍده دﺍرد و ﺍﺻﻮل ﻣﻬﻤﯽ رﺍ در ﺍﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﺍﺳــﺖ . ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ درﺳـــﺘﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﻋﻘﻞ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺍﺑﺘﻼی ﺑﻪ ﮔﻨﺎه آرﺍﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍده رﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ  ، ﻧﺸــــﻮد ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك رﺍ در ﮐﺎم ﺯن و ﻣﺮد و ﻓﺮﺯﻧﺪﺍن ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮد…
 • چگونه فرزندانمان مصرف گرا نشوند؟ : ﺑﺮﺍی آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼـــﺎدی و ﻧﺤﻮه ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﺍﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﺮﺻﺖ آﺯﻣﻮن و ﺧﻄﺎ رﺍ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﻤﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ  ، ﭘﻮل ﯽﺗﺪﺑﯿﺮی در  ﺑﺪﺍﻧﺪ در ﺻـﻮرت ﺑ ، ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻮل و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ رﺍ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ، ﻣﺼـــﺮف ﭘﻮل ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍن ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺍی ﺧﺮج ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ..…
 • عبرت آموزی از زندگی دیگران : والدین به خصوص مادران که معمولا وقت آزاد بیشتری نسبت به پدران دارند ، اطلاعات خودشان را در زمینه علل و عواملی که باعث مشکلات اقتصادی خانواده های دیگر شده است ، تکمیل کنند و .…
 • نتیجه گیری کلی از این کتابچه : ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ روﺯﻫﺎ ﺍﺳـﺐ ﺳـﺮﮐشش ﭼﻬﺎرنعل می دود، فرزندانمان را از همان روز نخست "مصرف گرا" بار می آورﯾﻢ،همه غافل از اینکه با این بی تدبیری در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮدك ﭼﻪ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﮐﺎذﺑﯽ در دروﻧﺶ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ ﻫﺮﺯی رﺷـــﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮد و.…

لازم به ذکر است که چاپ متن و آرم درخواستی و اختصاصی بر روی جلد این کتابچه در تیراژ بالای 100عدد امکانپذیر می باشد.

ابعاد این کتابچه :20*10می باشد


 

کلمات کلیدی: کتابچه اقتصاد مقاومتی خانوادگی  , اقتصاد مقاومتی , اقتصاد خانوادگی ,کالای فرهنگی ,محصولات فرهنگی , هدایای فرهنگی , هدایای تبلیغاتی ,فرهنگ کالا , فرهنگی , قرآنی , ایرانی, اقتصادی , اقتصاد , کتاب

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

کتابچه اقتصاد مقاومتی خانوادگی

 • مدل کالا: کتابچه
 • امتیازهای جایزه: 1
 • موجودی: در انبار
 • 850 تومان


 • 100 یا بیشتر 1,500 تومان
 • 400 یا بیشتر 1,200 تومان
 • 1000 یا بیشتر 850 تومان

این کالا داری حداقل 100 خرید می باشد.

کالاهای مرتبط

کتابچه در خلوت محبوب

کتابچه در خلوت محبوب

کتابچه “درخلوت محبوب” به مناسبت ایام اعتکاف توسط دفتر فرهنگی تسنیم تهیه و تولید شده اس..

490 تومان

کتابچه مروارید در صدف

کتابچه مروارید در صدف

امروزه یکی از دغدغه های فرهنگی و اجتماعی خانواده ها و مسئولین مسئله حجاب و عفاف است . از این رو شر..

850 تومان

کتابچه گردشگری

کتابچه گردشگری

مسافرت و سفر کردن یکی از سفارشهای دین اسلام است و تا جایی که برای انسان ها مقدور باشد اگر میتوانند..

850 تومان

برچسب ها: کتابچه, اقتصاد مقاومتی

ارتباط با ما

فروشگاه اینترنتی محصولات فرهنگی | فرهنگ کالا
صاحب امتیاز:شرکت تسنیم رایانه شرق

  دفتر مرکزی : کرج سه راه رجایی شهر برج جهان نما

 دفتر تهران : فلکه دوم صادقیه برج گلدیس

  تلفن فروش تهران : 13 03 62 47 021

  تلفن فروش کرج :   23 98 48 34 026

  تلفن همراه :         95 19 562 0912

  پست الکترونیک : info@farhangkala.ir